CERAMIC WATER(MUD MADE) FILTER INSTALLATION CEREMONY- 3rd Phase

​Rotaract Club of Phulbari ले काभ्रेकेा फुलबारी गाबिसमा अाफ््नेा कार्यक्रमकेातेश्रेा चरण अन्तर्गत १५५ वटा सेरामीक माटेाकेा पानी छान्ने फिल्टर बितरण गरेकेाछ । फिल्टर गाबिसकेा वडा नं ३ मा ४० वटा, […]

Rate this:

Read Article →